Menu
A+ A A-

RODO


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

  1. 1.       Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHM Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 61, 54 – 203 Wrocław, KRS 0000546701, NIP 8943060238, dalej zwana „Spółka“. Kontakt w sprawie danych jest możliwy mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz korespondencyjnie na adres siedziby: PHM Sp. z o. o., ul. Legnicka 61, 54 – 203 Wrocław.

  1. 2.       Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa Dane osobowe są przetwarzane w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wykonywaniem działalności leczniczej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO), w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej, udostępniania dokumentacji medycznej Państwu lub Państwa przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Państwa, weryfikacji Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, udostępnieniem dokumentacji medycznej bądź udzieleniem informacji Państwa dotyczących. W tym celu niezbędne jest podanie: imienia, nazwiska, nr PESEL, płci oraz daty urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), głównej miejscowości opieki, adresu zamieszkania, pokrewieństwo (gdy zgłoszenia dokonuje członek rodziny) a także adres e-mail oraz numer telefonu. Jednocześnie mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili.

Świadcząc Państwu usługi zdrowotne powstaje dokumentacja medyczna, zawierająca wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia. Jeśli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i właściwego ustalenia procesu leczenia zebrane informacje mogą również  dotyczyć nałogów czy preferencji seksualnych.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych.

  1. 3.       Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dokumentacja medyczna jest przechowywana co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu a dzieci poniżej 2. roku życia przez 22 lata. Zdjęcia RTG będą przechowywane przez 10 lat, a skierowania lub zlecenia lekarza przez 5 lat. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane procesowi anonimizacji uniemożliwiającemu identyfikację pacjenta.

  1. Dostęp do danych

Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają pracownicy oraz współpracownicy Spółki posiadający stosowne upoważnienia do przetwarzania takich danych. Spółka może również przekazywać dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, jak i również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Spółki, w szczególności: płatnikom usług medycznych, firmom informatycznym w celu prawidłowego rozliczenia wykonywanych usług.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)       prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)       prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

3)       prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

4)       prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwo zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

5)       prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

6)       prawo do przenoszenia danych osobowych,

7)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, wobec dalszego przetwarzania,

8)       prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.